Obchodné podmienky

 
 
 
Home > Obchodné podmienky
 
 
 

Obchodné podmienky internetového obchodu bio-obchodik.sk

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ, Dodávateľ resp. Predávajúci je: Bio obchodík, s.r.o., IČO: 50635204, IČO DPH: SK2120405727 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 116288/B, ktorý Spotrebiteľovi predáva výrobky, alebo poskytuje služby ponúkané na internetovom obchode www.bio-obchodik.sk.

Spotrebiteľ, resp. Odberateľ, Kupujúci je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a produkty ponúkané na internetovej stránke www.bio-obchodik.sk pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti; alebo právnická osoba pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 4813/8, 821 01 Bratislava a Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava.

Článok 2 - Objednávky a dodanie tovaru

1. Odberateľ objednáva výrobky prostredníctvom ikonky „do košíka“, s uvedením množstva výrobku, ďalej môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu na uvedené číslo, kde musí uviesť zoznam a množstvo objednávaných výrobkov, presnú adresu dodania (adresu na ktorú mu bude objednávka odoslaná), prípadne fakturačnú adresu ak nie je totožná s adresou dodania, ako aj svoje meno a telefonický, príp. emailový kontakt.

2. Objednávka sa považuje za záväznú po prijatí potvrdzovacieho e-mailu s objednávkou, ktorá obsahuje všetky náležitosti a informácie uvedené v odseku 1.
V prípade, že sa vyskytne v objednávke cena 0 eur pri produkte, objednávka je platná len ako rezervácia tovaru, ktorý je vypredaný, ale je možné si ho takýmto spôsobom rezervovať a v prípade opätovnej dostupnosti kúpiť za plnú maloobchodnú cenu podľa platného cenníka.

3. Predávajúci pošle výrobky z objednávky spolu s faktúrou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej firmy DPD a DHL na adresu uvedenú ako dodaciu, a to doporučene, 1.triedou, na dobierku, ako listovú zásielku alebo balík v závislosti od hmotnosti zabalenej objednávky.

4. Poštovné je konštantné pre poštu aj kuriéra, 2.99 eur, pri objednávke nad 50 eur sa znižuje na 1.99 eur a pri objednávke nad 80 eur si predávajúci poštovné neúčtuje a objednávku zasiela na vlastné náklady. Pri osobnom odbere v kamennej predajni poštovné neplatíte. V momente ako bude Vaša zásielka pripravená na vyzdvihnutie na kamennej predajni obdržíte od nás sms správu.

5. Predávajúci zasiela tovar do 2-8 pracovných dní (v závislosti na dostupnosti tovaru). Ak tovar nie je dostupný do 8 pracovných dní, predávajúci informuje odberateľa o tejto skutočnosti a odberateľ má právo stornovať objednávku, alebo rozhodnúť sa pre zaslanie len tých výrobkov, ktoré sú dostupné.

6. Predávajúci je povinný tovar zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, či inému znehodnoteniu jeho kvality, účinku, príp. množstva.

7. Odberateľ je povinný po prevzatí objednávky skontrolovať výrobky, najmä ich neporušenosť a kvalitu, ako aj kompletnosť zásielky.

8. Odberateľ je povinný bezodkladne nájdené chyby okamžite reklamovať z toho dôvodu, že  akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

9. Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky v prípade nedostupnosti tovaru a takisto neseriózneho prístupu odberateľa.

Článok 3 - Vrátenie tovaru

1. Odberateľ má právo vrátiť neporušené výrobky, alebo výrobok v pôvodnom stave do 14 dní odo dňa doručenia bez uvedenia dôvodu za nasledovných podmienok:

a) Odberateľ je povinný informovať Predávajúceho o vrátení tovaru, prostredníctvom e-mailu kedykoľvek, alebo telefonicky v pracovných dňoch od 09:00-16:30 hod.

b) Odberateľ zašle neporušený a nijak neznehodnotený výrobok (výrobky) v neporušenom, uzavretom, originálnom balení tak, ako tovar obdržal.

c) Odberateľ zašle vrátený tovar spolu s dokladom o kúpe tovaru, alebo kópiou dokladu o kúpe tovaru spolu s číslom bankového účtu Predávajúcemu na adresu jeho sídla, a to prostredníctvom Slovenskej pošty, nie na dobierku. Vrátený tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

d) Predávajúci vráti odberateľovi čiastku zaplatenú za tovar prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného nepoškodeného tovaru v originálnom balení predávajúcemu.

e) Predávajúci nie je povinný vrátiť Odberateľovi náklady za poštovné.

Článok 4 - Reklamácie

1. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom a §19 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.

2. Odberateľ má právo reklamovať tovar zakúpený  na internetovej stránke www.bio-obchodik.sk.

4. Reklamáciou sa rozumie objednávateľom uplatnené právo za zodpovednosti za chyby tovaru, alebo služieb poskytovaných dodávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, reps. neplnenie predmetu zmluvy.

5. Odberateľ zašle výrobok dodávateľovi v originálnom balení spolu s kópiu dokladu o jeho nákupe prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla Predávajúceho. Reklamácie zasielané dobierkou nebudú prevzaté.

6. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

7. Reklamáciu spotrebiteľ uplatňuje písomne, alebo elektronickou poštou. Z reklamácie musí byť zrejmé:

  • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)
  • č. objednávky, ktorej sa reklamácia týka
  • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha
  • komu je reklamácia adresovaná
  • dátum podania reklamácie
  • podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom

8. Dodávateľ môže v záujme lepšej a ľudskej komunikácie o reklamácii informovať predávajúceho telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

9. Dodávateľ zašle písomné vyjadrenie o vybavení reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi.

10. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená a odberateľ bude požadovať vrátenie peňazí, budú tieto finančné prostriedky vrátené zákazníkovi do piatich dní po uznaní reklamácie predávajúcim a to na účet zákazníka, ktorý bude uvedený pri podaní reklamácie.

11. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • výmenou tovaru
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

12. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená a odberateľ bude požadovať vrátenie kúpnej ceny tovaru, budú tieto finančné prostriedky vrátené zákazníkovi do piatich dní po uznaní reklamácie predávajúcim a to na účet zákazníka, ktorý bude uvedený pri podaní reklamácie.

Článok 5 - Doplňujúce ustanovenia

1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, najmä ak bolo spôsobené neúmyselne, prostredníctvom Slovenskej pošty, treťou stranou, alebo tzv. “vyššou mocou“.

2. Predávajúci nezodpovedá za plnú účinnosť ponúkaných výrobkov, najmä v závislosti na zdravotnom stave a psychickom rozpoložení Odberateľa.

3. Predávajúci poskytne všetky potrebné informácie o účinnosti výrobkov, za konečné rozhodnutie a výber tovaru pre objednávku zodpovedá Odberateľ.

4. V prípade chyby v systéme spôsobenej treťou stranou má právo Predávajúci na odstúpenie od zmluvy, resp. objednávk

5. Odberateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Odberateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

6. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto Obchodných podmienok v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov.

7. Odberateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

8. Odberateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto Obchodných podmienok, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok a zvyšné časti príslušného ustanovenia Obchodných podmienok tým zostávajú nedotknuté.

9. Obchodné podmíenky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Článok 6 - Ochrana údajov

Odberateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Odberateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Odberateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

Všetky texty, obrázky a fotografie sú chránené autorskými právami a nie je možné ich používať bez súhlasu autorského kolektívu.

Uvedené podmienky sú platné a záväzné pre Predávajúceho a Odberateľa (kupujúceho) a sú spracované v súlade s Občianskym, Obchodným zákoníkom, ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.